Accessibility | Skip to primary navigation | Skip to main content | Skip to footer | • Catalogue Search
 • Search the Melbourne Library Service catalogue

  Catalogue Search

Mục đích

 1. Mục đích
  Chính sách này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ internet cho các thân chủ của Dịch Vụ Thư Viện Melbourne (tiếng Anh viết tắt là MLS) qua các máy computer có tại các thư viện City, North Melbourne và East Melbourne.

  Chính sách này được soạn thảo để chấp nhận Tuyên Bố của ALIA về Các Ðiều Lệ và Nội Dung Trực Tuyến (ban hành năm 1997, sửa đổi vào các năm 2001, 2002) và tuân thủ theo Quy Tắc Hành Xử của Kỹ Nghệ Internet (IIA 2000-2006).

 1. Ðịnh nghĩa
  Nhằm mục đích sử dụng trong chính sách này và các thủ tục, những chữ dưới đây được định nghĩa như sau:

 • ALIA nghĩa là Hiệp Hội Thông Tin và Thư Viện Úc (Astralian Library & Information Association)

 • Tác quyền nghĩa là độc quyền do luật pháp dành cho trong thời gian một số năm, quyền được in ấn và tùy nghi sử dụng các ấn bản hoặc nếu không, quyền kiểm soát một tác phẩm nghệ thuật, văn chương, âm nhạc hay kịch nghệ.

 • IIA nghĩa là Hiệp Hội Kỹ Nghệ Internet (Internet Industry Association)

 • Hội Ðồng Thành Phố nghĩa là Hội Ðồng Thành Phố Melbourne

 • Thư viện nghĩa là một Thư Viện thuộc hay được đặt dưới quyền kiểm soát hay quản trị của Hội Ðồng Thành Phố và bao gồm cơ sở, các phòng ốc, văn phòng, lối đi, cầu thang, tiền sảnh, phòng họp, các lối ra vào kế cận và các phương tiện vệ sinh và gồm các Thư Viện City, East Melbourne và North Melbourne và các cơ sở thư viện tại Docklands Hub

 • Người sử dụng nghĩa là bất kỳ người nào, cho dù có là hội viên hay không, đến thư viện để sử dụng bất kỳ tiện ích và/hay phương tiện nào của thư viện

 • Hội viên nghĩa là bất kỳ người sử dụng nào đã hội đủ các yêu cầu của hội viên thư viện và có thẻ hội viên có hiệu lực

 • Nhân Viên Thẩm Quyền nghĩa là bất kỳ một người nào được Hội Ðồng Thành Phố chính thức tuyển dụng làm việc tại Thư Viện.

 1. Áp dụng
  Chính sách này áp dụng cho tất cả mọi lãnh vực trong Dịch Vụ Thư Viện Melbourne.

 2. Chính sách

  1. Giữ chỗ và lệ phí
   Dịch vụ thư viện đòi hỏi người sử dụng phải giữ chỗ thời gian sử dụng máy computer. Ðiều này đòi hỏi người muốn sử dụng phải là Hội Viên hiện thời của Dịch Vụ Thư Viện Melbourne. Trong một số trường hợp, du khách cũng có thể xin loại thẻ dành cho du khách tại bàn phục vụ thân chủ.

Yêu cầu phải giữ chỗ trước có khác nhau chút đỉnh giữa Thư Viện City và các thư viện East và North Melbourne do bởi nhu cầu về máy computer ở thư viện City nhiều hơn. Việc sử dụng các máy computer này hoàn toàn miễn phí. Các thân chủ chỉ bị tính tiền chi phí in ấn mà thôi. Xin xem trong phần Lệ Phí và Tiền Trả để biết thêm chi tiết.

Các máy computer có dán bảng hiệu “Express Computer (sử dụng nhanh) không cần phải giữ chỗ trước nhưng chỉ được dùng giới hạn trong mười lăm phút mà thôi.

Những máy computer được dùng cho Danh Mục Thư Viện, OPAC và máy dành cho Hội Viên là những máy để cho thân chủ của thư viện có thể tìm đọc các danh mục của thư viện hay gia nhập làm hội viên thư viện trực tuyến và không được dành cho việc sử dụng internet.

  1. Khả năng tìm tòi, nội dung và chất lượng thông tin – vai trò của nhân viên thư viện
   Internet là tiện ích tìm biết thông tin giá trị và các nhân viên thư viện sẽ giúp đỡ cho thân chủ tìm được các thông tin trên Internet. Việc cung cấp những trợ giúp có tính cách chuyên môn cho người sử dụng muốn tìm kiếm thông tin trên mạng cho thấy sự khác biệt giữa thư viện và các dịch vụ cho thuê máy internet khác.

   Nhằm làm dễ dàng việc phát triển các kỹ năng tìm biết thông tin và sử dụng computer cũng như để phổ biến internet như là một phương tiện thông tin và nghiên cứu, dịch vụ thư viện sẽ giúp người sử dụng thư viện phát triển khả năng sử dụng internet của mình bất cứ lúc nào có thể được. Ðiều này bao gồm cả việc tổ chức những lớp học với các mục tiêu và chương trình soạn sẵn cũng như các trợ giúp cá nhân cho thân chủ của thư viện.

   Dịch vụ thư viện không thể kiểm soát được các thông tin thu thập trên mạng internet và không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác hay thời gian tính của những thông tin này.

  1. Quyền sử dụng
   Dịch Vụ Thư Viện Melbourne cam kết phát triển những tiện ích để đáp ứng nhu cầu tìm biết thông tin đa dạng của người sử dụng cũng như tận dụng những kỹ thuật tân kỳ nhất giúp thân chủ sử dụng được các tiện ích này.

   Việc phát triển các tiện ích trực tuyến sử dụng kỹ thuật Internet cho phép dịch vụ thư viện mở rộng các tiện ích ra ngoài phạm vi của thư viện, cung cấp cho người sử dụng thư viện những nguồn thông tin và tiện ích mang tính toàn cầu.

Dịch vụ thư viện giúp cho công chúng sử dụng được computer tại mỗi trong số các thư viện của dịch vụ. Mỗi máy computer đều có thể vào được internet và có chương trình Microsoft Office cài đặt trong đó.

  1. Kiểm duyệt
   Chính sách này xác nhận vai trò của một thư viện công cộng không kiểm duyệt việc sử dụng các tiện ích bất kể ở dạng thức nào. Việc kiểm duyệt là lãnh vực trách nhiệm của các chính phủ liên bang và tiểu bang.

Các kỹ thuật lọc không thể bảo đảm là tất cả các tài liệu không thích hợp bị ngăn chận và vì thế có thể tạo cho các bậc cha mẹ và các người giám hộ một cảm giác an toàn giả tạo. Thêm vào đó, các kỹ thuật lọc có thể ngăn chận một cách không thích đáng việc tìm được các tài liệu và như thế lại thành ra nó kiểm duyệt việc sử dụng internet.

  1. Sự cho phép và giám sát của phụ huynh
   Việc giám sát sử dụng internet đối với người sử dụng thư viện dưới 18 tuổi là trách nhiệm của các bậc cha mẹ và người giám hộ luật định. Ðiều này đòi hỏi người sử dụng phải là một hội viên Internet của thư viện và phải được sự đồng ý của cha mẹ hay người giám hộ.

Cha mẹ hay người giám hộ phải ký vào đơn xin gia nhập thư viện trong đó có phần nhìn nhận là mình đã đọc và hiểu “Các Ðiều Khoản và Ðiều Kiện Sử Dụng” đối với các thiết bị computer có tại Thư Viện.

  1. Trách nhiệm pháp lý
   Người sử dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm và là người chịu trách nhiệm pháp lý duy nhất đối với các hành động của họ khi sử dụng internet. Trách nhiệm về các nội dung trên internet phần lớn thuộc về nhà cung cấp và người sử dụng internet.

   Người sử dụng internet chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả mọi luật lệ áp dụng trên thế giới, ở cấp liên bang và tiểu bang kể cả việc kiểm duyệt, bản quyền và luật lệ về giấy phép của các nhu liệu.

  1. Sử dụng không chính đáng
   Thân chủ sử dụng internet tại bất kỳ máy compputer nào của Dịch Vụ Thư Viện Melbourne cũng được yêu cầu nên tỏ ra có ý thức với người khác khi mở những tài liệu có thể trở thành vấn đề hay gây khó chịu cho người khác trên màn hình computer tại những nơi công cộng.

   Chúng tôi không khuyến khích ý định tải xuống và/hay xem những tài liệu nào có chứa đựng nội dung được cho là có thể gây khó chịu theo đúng định nghĩa của Luật Cơ Hội Bình Ðẳng Tiểu Bang Victoria ban hành năm 1995. Thêm vào đó, người sử dụng Internet sử dụng dịch vụ này tại thư viện vi phạm chính sách này có thể bị mời ra khỏi thư viện. Ðiều cấu thành việc sử dụng internet không chính đáng phải có sự nhận xét của người giám thị ca làm việc đó và bao gồm bất kỳ điều nào trong số những việc dưới đây::

   • Trưng bày/ tải xuống những tài liệu khiêu dâm/làm người khác khó chịu

   • Sửa đổi các máy móc, sự lắp đặt hay nhu liệu của thư viện

   • Sử dụng internet vào các mục đích phạm pháp, hình sự hay không được xã hội chấp nhận

   • Làm hư hỏng hay đánh cắp tiện ích của thư viện

   • Không chịu rời khỏi máy computer khi giờ giữ chỗ đã hết và có người khác cần sử dụng.

    Người sử dụng Internet một cách bất hợp pháp/không chính đáng còn có thể bị những biện pháp chế tài khác nữa, nếu cần. Xin xem trong phần Các Ðiều Khoản và Ðiều Kiện Sử dụng trong phần Các Phưong Tiện Internet và Computer Của Chúng Tôi trên trang mạng của thư viện để biết thêm thông tin.

  2. Vi phạm chính sách

   • Trong lần đầu, người vi phạm sẽ được giải thích bằng lời về chính sách, nguyên tắc và những biện pháp sẽ được áp dụng khi có vi phạm.

   • Trong lần thứ nhì chúng tôi sẽ viết giấy cảnh cáo trong đó có ghi rõ về trường hợp vi phạm, thời gian xảy ra và các thủ tục sẽ được áp dụng.

   • Trong lần thứ ba chúng tôi sẽ viết giấy thông báo rút lại quyền được sử dụng dịch vụ internet.

  1. Sử dụng Internet không có dây nối (vô tuyến)

Dịch vụ Thư Viện Melbourne cung cấp dịch vụ internet vô tuyến miễn phí từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối bảy ngày trong tuần tại tất cả 3 thư viện cũng như tại thư viện ở Docklands Hub. Ðiều này có thể giúp người sử dụng thư viện có thể vào được Internet bằng máy computer riêng của họ. Trong khi chuyện này không đòi hỏi phải là hội viên của thư viện tuy nhiên điều kiện tiên quyết để được sử dụng là phải theo đúng tất cả những yêu cầu khác được sơ lược trong chính sách này.